Witamy na naszej stronie - zaloguj się lub stwórz swoje konto

Infolinia: 52 379 78 67

Darmowa dostawa dla zamówień od 500 zł. netto

Kategorie

Zapytaj o ofertę na artykuły

Dodanie Twojego pierwszego ulubionego artykułu.

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

§ 1

Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na odległość przez Michała Śliwickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI w Bydgoszczy (85-377) przy ul. Cieplickiej 5, NIP: 9670980910, REGON: 092423016, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.technika.bydgoszcz.pl na rzecz Klientów będących Konsumentami, Przedsiębiorcami-Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami.

2. Warunki indywidualnie zawartych umów, których treść odbiega od ogólnych warunków handlowych ustalonych niniejszym Regulaminem lub jest z nimi w jakimkolwiek stopniu sprzeczna, są stosowane zamiast odpowiednich zapisów Regulaminu. Pozostałe zapisy Regulaminu stosowane są wówczas odpowiednio.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich Klientów i odwiedzających Sklep, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce strony internetowej Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca - Michał Śliwicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI w Bydgoszczy (85-377) przy ul. Cieplickiej 5, NIP: 9670980910, REGON: 092423016, tel.: 52 379 78 67, e-mail: poczta@technika.bydgoszcz.pl.

2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.technika.bydgoszcz.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty oferowane przez Sprzedawcę.

3. Produkty - rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje zamówień lub korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta.

8. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Koszyk –element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

11. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może zakupić Produkty.

12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

13. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Wykorzystanie usług Sklepu może wymagać również:

a) posiadania aktywnego konta poczty e-mail,

b) posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf ,

c) posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet,

d) korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej,

e) akceptacji wykorzystania plików cookies.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga założenia Konta w Sklepie. Utworzenie Konta umożliwia jednak korzystanie z indywidualnych rabatów dla Przedsiębiorców w zakresie sprzedaży hurtowej. Ceny po rabacie widoczne są po zalogowaniu.

3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, poprzez wskazanie danych kontaktowych i adresowych: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziba, adres e-mail oraz numer telefonu.

4. Po otrzymaniu powyższych informacji, Klient zostaje wprowadzony do bazy kontrahentów oraz powiadomiony drogą mailową o danych rejestracyjnych.

5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

8. Klient może dokonać Zamówienia bez rejestracji i tworzenia konta Klienta, za pośrednictwem Formularza zamówienia.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. adres e-email, imię, nazwisko, adres dostawy, telefon komórkowy. Klient podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

10. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług według własnego uznania w każdym czasie, co nie wpływa na wykonanie zawartych Umów i nie narusza praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

11. Wszelkie zdjęcia oraz grafiki prezentowanych w Sklepie Produktów mają charakter poglądowy. W wyniku różnego wyświetlania kolorów, rozkładu jasności oraz zakresu tonalnego na różnych monitorach, Produkt w rzeczywistości może się nieznacznie różnić.

§ 4

Zamawianie towaru

1. Podane na stronie Sklepu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie mają charakteru wiążącego. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sprzedawcy. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez:

a) Formularz zamówienia,

b) drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej na adres poczta@technika.bydgoszcz.pl.

3. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie przez Klienta:

a) imienia i nazwiska lub nazwy,

b) adresu zamieszkania lub siedziba (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość poczty),

c) adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziba,

d) numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców-Konsumentów),

e) danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu,

f) zamówionego Produktu z oznaczeniem jego rodzaju oraz ilości,

g) wybranego sposobu dostawy,

h) wybranego sposobu płatności.

4. Zamówienia dokonywane przy pomocy Sklepu wymagają dodania Produktów do Koszyka, prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia i zatwierdzenia wysyłki zamówienia.

5. Zamówienia mogą być składane od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30. Zamówienia złożone po godz. 15:30 lub w dni wolne od pracy traktowane będą jako Zamówienia złożone w następnym Dniu roboczym.

6. Klient składając Zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty.

7. Złożone Zamówienie wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu jego potwierdzenia.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W szczególności, w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, Sprzedawca ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, Zamówienie będzie zrealizowane z uwzględnieniem ww. modyfikacji. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego Zamówienia, zaś Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Składając zamówienie Klient oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania, za uprzednią zgodą Sprzedawcy, wyrażoną w formie dokumentowej. Klient otrzyma wówczas zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego Zamówienia.

§ 5

Ceny towarów oraz formy płatności

1. Ceny Produktów widniejące na stronie Sklepu są cenami netto (za sztukę/parę/komplet), podawanymi w złotych polskich. Do ceny zostaje doliczony podatek VAT.

2. Podane ceny nie zawierają ceny dostawy.

3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty wraz z podatkiem VAT oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

4. Kwotę do zapłaty można uregulować:

a) przelewem na konto bankowe nr: 51 1020 1462 0000 7102 0020 2598 w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta – w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane,

b) za pobraniem.

5. Klient upoważnia Sprzedawcę do wysyłki elektronicznej faktury VAT e-mailem, bez podpisu wystawcy. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta, może dostarczyć wraz z Produktami paragon fiskalny albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

§ 6

Dostawa towaru i koszty

1. Dostawa Zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej metody dostawy, wielkości zamówienia i formy płatności. Koszty dostawy ponosi Klient.

2. Produkt dostarczany jest własnym transportem, firmą kurierską GLS lub firmą kurierską wskazaną i opłacaną przez Klienta (jeśli została dokonana przedpłata). W przypadku wskazania przez Klienta firmy kurierskiej, Klient sam ponosi odpowiedzialność za stan przesyłki. Koszt dostawy wynosi w przypadku:

a) przedpłaty - 18,00 PLN netto,

b) przesyłki pobraniowej - 25,00 PLN netto.

3. W przypadku Zamówienia, którego łączna wartość jednorazowo przekracza kwotę 500,00 zł netto, dostawa jest bezpłatna, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 20 kg.

4. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. W przypadku uiszczenia przedpłaty, termin ten rozpoczyna bieg po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

5. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Produktu, którego Sprzedawca nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.

6. Dostawa jest ograniczona do Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Polski, niezbędne jest uzyskanie odrębnego potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy Warunki dostawy są wówczas ustalane indywidualnie.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku Przedsiębiorców postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania Produktów:

a) listem poleconym na adres ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz

lub poprzez

b) e-mail: poczta@technika.bydgoszcz.pl.

Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej może nastąpić również poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie lub poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy oświadczenia stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oraz numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci całą otrzymaną od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta sumę pieniężną w terminie 14 dni od otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. paragon fiskalny, fakturę VAT), jednakże brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w szczególności brak śladów montażu). Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres: ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz.

6. Zwracane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta Produkty powinny być opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej koszt opakowania i odesłania Produktów ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument.

8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

§ 8

Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli Klient:

a) narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności, jeżeli podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub Zamówień nieprawdziwe dane osobowe,

b) narusza w związku z korzystaniem ze Sklepu przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c) wykorzystuje Sklep niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 9

Reklamacje

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego Produktów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych do zgłoszenia i wystąpienia z reklamacją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacja Przedsiębiorcy z tytułu uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego nie będzie uwzględniana, w przypadku niesporządzenia protokołu szkody z dostawcą.

2. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ma ponadto prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym w sytuacji ujawnienia się wady Produktu w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi.

3. Reklamacje dotyczące Produktów można zgłaszać:

a) pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Sprzedawcy: ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz lub

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@technika.bydgoszcz.pl.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

5. W przypadku otrzymania uszkodzonego lub wadliwego Produktu, jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanych Produktów, Klient jest obowiązany odesłać je na adres Sprzedawcy: ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz wraz z dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon lub ksero faktury VAT) na koszt Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych przesłanych za pobraniem.

6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu (zwrot pieniędzy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego) lub zaoferuje mu inny, dostępny Produkt do wyboru.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Produktu stwierdzone przez Przedsiębiorcę po terminie określonym w ust. 1 powyżej. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy jest ograniczona do kwoty Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę.

8. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeżeli z opisu Produktu nie wynika inaczej przyjmuje się, że gwarancji nie udzielono. Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Produktu lub we wskazanych serwisach, co przyspieszy czas realizowania reklamacji. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanych Produktów, Klient jest obowiązany odesłać je wraz z dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon lub ksero faktury VAT) na swój koszt. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Produktu przez producenta lub serwisu. W niektórych przypadkach okres reklamacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany. Ust. 4 i 6 zd. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Sprzedawca: Michał Śliwicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI w Bydgoszczy (85-377) przy ul. Cieplickiej 5, NIP: 9670980910, REGON: 092423016, Kontakt do administratora danych osobowych możliwy poprzez email: poczta@technika.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, w szczególności mogą one zostać udostępnione partnerom biznesowym w uzasadnionych przypadkach takich jak rozpatrzenie roszczeń gwarancyjnych, reklamacji lub uzasadnionych interesów Sprzedawcy związanych z wykonaniem umowy i dochodzeniem roszczeń.

2. Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem Sklepu, formularzy lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej, kontakt osobisty, telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Klientem wyłącznie w celu, dla którego zostały udostępnione (np. wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji) a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały pozyskane, przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft lub innych.

5. Podanie danych w celu założenia Konta i wypełnienia Formularza zamówienia na stronie Sklepu jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z Sklepu.

§11

Pliki cookies

1.Sprzedawca wykorzystuje cookies, czyli dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta i utrzymania sesji na każdej kolejnej stronie, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia anonimowych statystyk.

3. Wchodząc na stronę Sklepu, Klient może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies.

4. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Klienta i przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z usług Sklepu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie Sklepu - z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Zmiany mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie Sklepu.

5. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies w celach marketingowych, tylko w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Wówczas pliki cookies będą wykorzystywane w urządzeniu Klienta w celu dostosowania reklam do potrzeb Klienta, tj. profilowania wyświetlanych reklam na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Sklepu, stosownie do preferencji Klienta w zakresie wyboru Produktów na podstawie danych posiadanych przez Sprzedawcę, w tym zachowania Klienta na stronie Sklepu.

6. Pliki cookies są przechowywane w pamięci przeglądarki:

a) w przypadku cookies sesyjnych (konieczne do prawidłowego działania strony Sklepu) –do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,

b) w przypadku cookie stałych (wpływające na funkcjonalność Sklepu, umożliwiające przypomnienie informacji wprowadzonych przez Klienta lub dokonanych przez niego wyborów) - przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

7. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Przykładowe opcje edytowania w przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox - ​​www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka-Internet

b) Explorer - ​​www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: - www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari - www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

§12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

2. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo polskie.

3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

4. Wymienione na stronie Sklepu nazwy, znaki firmowe i towarowe są wyłącznie własnością ich właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia Zamówienia, błędne złożenie Zamówienia lub za poprawność działania Sklepu wynikające z usterek technicznych, błędów systemu teleinformatycznego lub spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Klienta swojego loginu i hasła osobom trzecim.

7. Zagadnienia związane z prywatnością określa polityka prywatności.

8. Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient powinien zaprzestać realizacji Zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli Klient w terminie 30 dni od dnia publikacji informacji o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje się, że zaakceptował Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.


Do góry

Newsletter